1C: Kärhanany dolandyrmak

1C: Kärhanany dolandyrmak – hyzmat ediş, söwda we önümçilik kompaniýlarynda işjeň dolandyryşy awtomatlaşdyrmak üçin niýetlenen.

1C: Kärhanany dolandyrmak рrogrammada kärhananyň işjeň hasabaty ýöretmek, gözegçilik etmek, seljermek we meýilleşdirmek ýaly işleri amala aşyrmak üçin ähli serişdeler göz öňünde tutulandyr. Bu programmanyň gerekmejek we artyk funksiýalary ýokdyr. Ony kärhananyň dolandyryşyna we hasabaty ýöretmegine görä sazlap bolýar. Bu bolsa çalt başlangyjy we gündeki işiň amatlylygyny üpjün edýär.

1C: Kärhanany dolandyrmak рrogrammasy eýelerini we baştutanlaryny dolandyrmaklygyň dürli görnüşli gurallar bilen, işgärleri bolsa gündeki öndürijikli işi üçin gurallar bilen üpjün edip, kärhananyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

1C: Kärhanany dolandyrmak programmasy bir-iki – den başlap 10 – a çenli ulanyjy üçin niýetlenilip, aşakda görkezilen dolandyryşyň we hasabatyň amallaryny awtomatlaşdyrmak üçin ulanylýar:

1C: Kärhanany dolandyrmak programmasynda aşakdakylar göz öňünde tutulandyr: