1C: Resminama dolanşyk

1C:Resminamalar dolanşygy – bu döredilen ýa-da alnan wagtyndan ýerine ýetirmekliginiň soňuna ýa-da ibermekligine çenli resminamalaryň kärhananyň içinde bolan hereketleri.

1C: Resminamalar dolanşygy

Her bir kärhanada resminamalar bilen ýerine ýetirilýän işi awtomatlaşdyrmaklyga bolan höwes döreýän wagty gelýär. Bu höwes dürli sebäplere görä emele gelýär:

Bularyň ählisi üçin ýokary hilli gural we şol guraly ulanmaklygyň barlagdan geçen usuly zerurdyr.

Gysgaça beýany

Esasy mümkinçilikler!

 1. Şertnama resminamalar bilen işlemek
  • Şertnamany taýýarlamak
  • Şertnamany tassyklamak we hasaba almak
  • Şertnamanyň nusgalaryny ibermeklige we yzyna almaklyga gözegçilik etmek
  • Goşmaça resminamalaryň hasabyny ýöretmek
  • Hereket ediji möhletiniň hasabyny ýöretmek
  • Borçlary ýerine ýetirmek
  • Şertnamany bozmak
 2. Resminamalary dolandyrmak
  • Giriş-çykyş hatlary hasaba almak
  • Ýerine ýetirmeklige gözegçilik etmek
  • Hereket ediji döwrüniň ähli basgançaklarynda (garalamalardan başlap, tassyklanylýança ýa-da ýok edilýänçä) resminamalar bilen işlemek
  • Arhiw we gözleg
  • Beýleki resminamalara tabyn bolan resminamalary döretmek we olaryň arasyndaky baglanyşygy görkezmek
 3. Prosesleriň netijeli dolandyrylyşy
  • Gözden geçirmekliginiň, tassyklamaklygynyň we ş.m. taýýar nusga resminamalary
  • Adaty taslama
  • Prosesleriň wajyplygy (iýerarhiýasy)
  • Möhletleri gözegçilikde saklamak
  • Gözegçilik we seljerme
 4. Dürli gurluşlardan bolan elýeterlilik
  • Mobil müşderisi
  • Planşetlerde işlemek
  • Iş ýer bilen baglanyşyksyz uzakda işlemek
 5. Howpsuzlyk
  • Resminamalaryň elektron görnüşleriniň merkezleşdirilen saklanylşy
  • Resminamalarynyň üýtgedilen ähli görnüşlerini we üýtgetme taryhyny saklamak
  • Resminamalara bolan rugsat berilmedik elýeterlilikden goramak
  • Resminamalary bir wagtda birnäçe ulanyjylar tarapyndan üýtgetmeklikden goramak