Biz barada

«AK SAHYPA» HJ

«Ak sahypa» HJ 1C firmanyñ Türkmenistandaky esasy hyzmatdaşy bolup, kärhanalarda dolandyryşy we hasaby awtomatlaşdyrmak boyunça ähli hyzmatlary üpjün edýär. Işewirligiñ özboluşly modeliñ kömegi bilen «Ak sahypa» Buyuryjynyñ netijelerine we dürli görnüşli işewirlik maksatlaryna gönükdirilen işjeñ we ynamly amallary yerine yetirýär. Bahadörediji modeliñ aydyñlygy hem-de yokary derejeli hünärmenler topary «Ak sahypa» kompaniyasyna has yokary sepgitlere yetmek we gelejege ynamly gadamlary basmak üçin giñ mümkinçilikeri döredýär.

Telekeçiligiň özboluşly unikal modeliniň hasabyna, «Ак sahypa» HJ özüni netije almaklyga we Müşderiniň iş maksatlaryna ýetmeklige gönükdirilen aktiw oýunçy hökmünde görkezdi. Baha kesgitlemeginiň anyk modeli we ýokary derejeli taýýarlykly işgärler topary kompaniýa üçin ösüşiň täze basgançaklaryna ýetmekligi we güýçli depginler bilen öňe barmaklygy üpjün edýär.

Biz kim:

Bir kompaniýa

«Ак sahypa» HJ– bu maglumat we kommunikasion tehnologiýalar bazarynda işleýän öňdeýörüji kompaniýalarynyň biri.

Uly tejribä eýe bolan zehinli hünärmenler

«Ак sahypa» HJ – bu ýokary derejeli taýýarlykly we dürli görnüşli IT-taslamalary durmuşa geçirmek ugrunda uly tejribä eýe bolan zehinli hünärmenlerden ybarat bolan güýçli topardyr.

IT-taslamalarymyz & ynamymyz bar

«Ак sahypa» HJ – bu onlarça ýerine ýetirilen dürli göwrümli we çylşyrymlylyk derejeli IT-taslamalardyr. «Ак sahypa» HJ – bu abraý, ygtybarlylyk we müşderileriň gazanylan ynamydyr.

Biziň tejribämiz

Köp ýyllaryň dowamyndaky şowly tejribämiz telekeçiligiň islendik derejeli kärhanalar üçin dürli ölçeglerdäki çözgütleri ornaşdyrmaklyga ýardam edýär. Islendik ýagdaýlarda esasy maksat – bu öndürijiligiň we ygtybarlylygyň talap edilýän derejelerini saklamakdyr.

Netijeli iş we depginli ösüş ýyllaryň dowamynda biziň esaslandyryjy prinsiplerimiz emele geldi, olar hem aşkdakylardan ybaratdyr:

  • müşderiler bilen işlemekligiň yzygider kämilleşýän ulgamy,

Biziň hyzmatdaşlarymyzyň iş meselelerini çözmeklikde häzirki zaman informasion tehnologiýalaryň we dolandyryş usullaryň bolup biljek ähli mümkinçiliklerini ulanýarys. Biziň ýerine ýetirýän işimiz telekeçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp, onuň ösüşi üçin berk binýät döredýär.

Öz müşderilerimizi deň derejeli ynam bildirmeklige esaslanýan hyzmat etmekligiň ýokary derejeli we indiwidual çemeleşmeler bilen üpjün edýäris.

  • biziň hyzmatdaşlarymyzyň iş zerurlyklaryny göz öňüne tutmak;

  • biziň hyzmatdaşlarymyzyň iş zerurlyklaryny göz öňüne tutmak;

Ökde hünärmenleriň agzybir topary bolup, biz IT bazary ösdürýäris we öz ýurdumyz üçin häzirki zaman IT tehnologiýalary elýeterli ýagdaýda üpjün edýäris. Hyzmatdaşlarymyzyň her haýsysyna doly ýagdaýda goldawy üpjün etjekdigimize güwä geçýäris. Biziň toparymyza ýokary derejeli hünär endikli işgärler degişlidir. Hünärmenlerimiziň ählisi «1С» firmasy tarapyndan barlagdan geçirilendir.

Biziň baýlyklarymyz

AŇ, AKYL, INTELLEKT

Biziň unikal toparymyzyň esasy düzüm bölegidir.

Täze tehnologiýalar, innowasiýalar

Uzak möhletli tejribä eýe bolan kompaniýanyň esaslandyryjy tehnologiki düzümine degişlidir.

Integrirlemek

Müşderileriniň we hyzmatdaşlarynyň özboluşly zerurlyklaryny göz öňüne tutýan esasy iş düzgüni.

Biz näme hödürleýäris:

MÜŞDERILER BILEN IŞLEMEK

Biz öz hyzmatdaşlarymyza we müşderilerimize örän duýgur çemeleşýäris. Müşderilerimiziň her birine deň derejeli ynam bildirmeklige esaslanýan ýokary derejeli we indiwidual çemeleşmeleri ulanyp hyzmat edilýär.

INNOWASIÝALAR

Biziň ýolumyz – hyzmatdaşlarymyzyň bildirýän ynamlaryny ödemek we tehnologiýalaryň iň kämil görnüşlerini ulanyp, häzirki zaman çözgütleri ornaşdyrmak.

DURNUKLYLYK WE GORAG

Öz gelejegimize bolan ynamymyz ulydyr. Biz bilen bilelikde biziň ýolumyza ugurdaş barýan ähli hyzmatdaşlar bilen şol ynamymyzy paýlaşmaga taýýar.

BITEWI TOPAR

Biziň her haýsymyzyň özboluşly dürli häsiýetlerimiz bar, emma ählimiz bir maksada gönükdirilen ýeketäk jebis topara birleşýäris. Biz umumy maksatlara ýetmek üçin birleşip işleýäris.

NETIJELILIK

Işimiziň işjeňligi, netijeli logistikasy we wagtynda üpjün edilýän iň täze habarlar – bularyň ählisi öz hyzmatdaşlarymyza biz bilen işlemeklige örän amatly şertleri döretmeklige ýardam edýär.

JOGAPKÄRÇILIK

Ygtybarly hyzmatdaş – bu abraýly ada ýetmek biziň esasy maksadymyzdyr. Berlen sözümizde durmak we öz borçlarymyzy ýerine ýetirmek bolsa biziň işimiziň esasy şertleridir.

BAŞARJAŇLYK

Biz – öz işimiziň ökde hünärmenleridiris. Öz hyzmatdaşlarymyzyň öňünde başarjaňlygyň, bilimiň we ussatlygyň ýokary derejeliligi barada güwä geçýäris.

Ygtyýarnamalar we sertifikatlar

Biziň üstünliklerimiz

Hünärmenleriñ "1C sertifikatlary"

1С:Специалист-консультант Sany
1С:Специалист-консультант по внедрению подсистем управленческого учета в 1С:ERP 2 7
1С:Специалист-консультант. Бухгалтерия 8 16
1С:Специалист-консультант. Управление торговлей 8 20
1С:Специалист-консультант. Документооборот 8 16
1С:Специалист-консультант. Управление нашей фирмой 8 9
1С:Специалист-консультант. Зарплата и управление персоналом 8 3
Jemi 71
1С:Специалист Sany
1С:Специалист. Управление торговлей 8 1
1С:Специалист. Бухгалтерия 8 2
1С:Специалист. Управление нашей фирмой 8 1
1С:Специалист. Платформа 1С:Предприятие 8 13
Jemi 17

Fotogalereýa

Wideogalereýa

Müşderilerimiziň wideo syny

"GÖROGLY FITNESS" klubyndan wideo syn

Ählisine seret

Bize ynanýarlar!