Hakyky awtomatlaşdyrma

Hakyky awtomatlaşdyrma kärhanalarynyň amal işlerini awtomatlaşdyrmaklyga, olaryň ýerine ýetiriş wagtyny gysgaltmaklyga we el işini azaltmaklyga ýardam edýär.

Hakyky awtomatlaşdyrmanyň kömegi bilen alynýan netijeler aşakdakylardan ybaratdyr:

Tiz netijelilik sizi haýran eder!

Ykdysady netijeliligiň hasaplamalary taslamanyň özüni ödemek möhleti 6 aýdan ybaratdygyny görkezýär.

Kärhananyň awtomatlaşdyrmasyny kime ynanyp bolar?

Elbetde, HJ “Ak sahypa” ! Biziň kompaniýamyzda 1C firmasy tarapyndan barlagdan geçirilen ökde hünärmenler işleýär.

Hünärmentleriň taýýarlyk derejeleri kompaniýa tarapyndan tassyklanan işgärleriň taýýarlyk derejelerini ösdürmek baradaky maksatnamasy boýunça yzygider geçirilýän hünär okuwlaryň we sertifikatlaşdyrmalaryň kömegi bilen goldanýar we artdyrylýar. Biziň tejribämiz kärhananyň iş prosesleriniň netijeliligini ýokarlandyrmaga, dolandyryşy we hasabaty ýöretmekligi awtomatlaşdyrmak boýunça hyzmatlaryň ähli görnüşlerini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Kärhananyň esasy telekeçilik prosesleri awtomatlaşdyrmak aşakdaky maksatlara ýetmeklikde ýardamçy bolýar:

Şeýlelik bilen, işi guramak, telekeçilik prosesleri we kärhanany dolandyryş ulgamy kämilleşdirmek hem-de kärhananyň işiniň hilini ýokarlandyrmak üçin amatly gural Siziň hyzmatyňyzda! Netijede bolsa, aşakdaky artykmaçlyklar emele gelýär:

Hakyky awtomatlaşdyrmanyň netijeleri:

Kärhananyň ýolbaşçylary üçin – kärhananyň bäsleşige ukyplylygyny artdyrmak üçin seljerme, meýilleşdirme we kärhananyň resurslaryny çeýe dolandyrma mümkinçilikleri.

Bölüm başlyklary we menejerler üçin – her bir bölümiň öz ugry boýunça gündeki işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmaklygynyň gurallary.

Kärhananyň hasabat gulluklarynyň hünärmenler üçin – häzirki zaman amatly interfeýsiň kömegi bilen awtomatlaşdyrylan hasabaty ýöretmekligiň serişdeleri.

“Ak sahypa” HJ– niň hödürleýän awtomatlaşdyrmasy bilen öz ugruňyzda öňde baryjy kärhanalaryň biri boluň!